Nasz serwis wykorzystuje mechanizm cookies. wiecej na ten temat >>
 
 • wiadomości
 • wydarzenia
 • kultura
 • rozrywka

 

Wydział Budownictwa i Architektury - Starostwo Powiatowe Radom

ul. Domagalskiego 7
26-600 Radom
Polska

Telefon: (048) 38 15 020
Fax: (048) 365 58 07

Zadania Wydziału Budownictwa i Architektury

Zakres działania: Wydział Budownictwa i Architektury zajmuje się załatwianiem spraw z terenu Powiatu Radomskiego poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych lub rozbiórkowych regulowanych przez Ustawę Prawo Budowlane - zastrzeżonych dla organów administracji publicznej, dotyczących wszelkich obiektów budowlanych w tym dróg publicznych z wyłączeniem: - spraw, które w Ustawie zostały powierzone wojewodzie - (do 31.12.2003r.) spraw z zakresu j.w., w których inwestorem nie jest gmina, komunalna osoba prawna lub inna samorządowa jednostka organizacyjna . Dotyczy to m.in. osób fizycznych i prawnych poza w/w. W tym przypadku do 31.12.2003r. sprawy załatwia właściwy terenowo Urząd Gminy. Po tym terminie sprawy załatwia Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Radomiu Ponadto WBiA zajmuje się wykonywaniem obowiązków powiatowej administracji architektoniczno-budowlanej wynikających z innych przepisów prawnych.

 1. prowadzenie spraw wynikających z prawa budowlanego:
  1. w zakresie spraw poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, budowy lub rozbiórki wszelkich obiektów budowlanych w tym dróg publicznych z wyłączeniem art.80 ust. 1 i 3 i art. 82 ust. 3 ustawy � Prawa budowlanego, a w tym w szczególności:
   • zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie pozwoleń na budowę,
   • zatwierdzanie projektów budowlanych bez udzielenia pozwolenia na budowę i rozbiórkę,
   • wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części,
   • przenoszenie decyzji � pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
   • zmiana decyzji pozwolenia na budowę,
   • stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub przerwy w budowie dłuższej niż 2 lata lub w innych uzasadnionych przypadkach,
   • przyjmowanie zgłoszeń wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, lecz wymagających zgłoszenia,
   • przyjmowanie zgłoszeń wykonania robót rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę, lecz wymagających zgłoszenia
   • zgłaszanie sprzeciwu w formie decyzji odnośnie wykonania zamierzonych robót,
   • wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku lub na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania robót budowlanych,
   • wydawanie postanowień w sprawach odstępstw od przepisów techniczno budowlanych,
   • prowadzenie ujednoliconego rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę oraz rejestru zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
   • nakładanie na inwestora obowiązku ustanowienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
   • nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie,
   • rejestracja dzienników budowy przed rozpoczęciem robót oraz kolejnych tomów w trakcie prowadzenie robót budowlanych lub rozbiórkowych,
   • przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych.
  2. sprawowanie nadzoru nad:
   • zgodnością zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
   • przestrzeganiem przepisów ustawy pod względem warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych,
   • zgodnością rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
   • właściwym wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  3. prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej w gminach objętych zakresem działania Starostwa w zakresie działań powierzonych z ustawy Prawo budowlane (do 31.12.2003r.),
 2. w zakresie zagospodarowania przestrzennego:
  1. przyjmowanie i archiwizowanie od wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  2. uzgadnianie w imieniu Starosty Radomskiego przygotowanych przez Gminy projektów Decyzji o warunkach zabudowy.
 3. w zakresie ochrony dóbr kultury:
  1. umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub napisów,
  2. wydawanie opinii w sprawie warunków działalności budowlanej na terenie, gdzie znajdują się zabytkowe układy urbanistyczne i zabytkowe zespoły budowlane wpisane do rejestru zabytków,
  3. przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub o odkryciu wykopaliska.
Karty usług według działów tematycznych - kliknij tutaj.
Reklama
na bosaka
kostek
Reklama
Galeria
ss_191 ss_122 ss_155
ss_160 ss_217 ss_203
Zdrowie
hospicja    żłobki    apteki 24 h    poradnie specjalistyczne    poradnie rodzinne    szpitale   
Turystyka i rekreacja
PTTK    korty tenisowe    baseny    wypoczynek, rekreacja    hotele, schroniska   
Telefony
telefony alarmowe   
Nieruchomości
Mieszkania w Domy.pl