Dla RTD ważne są potrzeby dzieci

25 marca 2010
Radomskie Towarzystwo Dobroczynności prowadzi liczne działania w zakresie pomocy społecznej. 1% odpisów od podatku dochodowego zamierza przeznaczyć na dofinansowanie dożywiania i kolonie letnie dla dzieci. Dzieiaki pojadą z RTD na kolonieRadomskie Towarzystwo Dobroczynności podjęło działania pomocowe na rzecz radomskich ubogich rodzin wielodzietnych, umożliwiając im w różnych formach lepsze perspektywy życia. Organizacja prowadzi od kilku lat grupę wsparcia rodziców realizując program od pomocy do samopomocy. - Proponujemy pomoc w różnym zakresie, dążymy do rozwoju ogólnego grupy poprzez m.in. szkolenia, pogadanki, promocję zdrowia, poradnictwo, prowadzimy wzajemne wsparcie, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych, pomoc zwiększającą zdolności wychowawcze rodzin. Staramy się także zmniejszyć trudności dnia codziennego. W tych działaniach pomagają nam specjaliści - podkreśla przewodnicząca Rady Towarzystwa Maria Kszczotek.

Dla Towarzystwa Dobroczynności bardzo ważne są potrzeby dzieci. Organzacja staraj się im systematycznie pomagać i zmniejszać niedostatki życia, aby nie powielały status życiowego rodziców. Co roku RTD organizuje dla najmłodszych wakacje, wycieczki edukacyjno-wychowawcze, współne akcje charytatywne, uczy pracy wolontariackiej, pomaga wyrównać braki w szkole, dba o zdrowie, a także realizuje programy profilaktyczne.

- Przeazany przez ofiarodawców 1% od podatku zostanie przeznaczony na pomoc członkom naszych rodzin wielodzietnych m. in. dofinansowanie kolonii letniej dla dzieci oraz dożywienie ich w naszej świetlicy przekonuje Maria Kszczotek.