Miliony na kulturę

10 stycznia 2008
O pomoc finansową na organizację festiwali, wystaw artystycznych, warsztatów, plenerów, konferencji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe. Rusza konkurs z zakresu upowszechniania kultury i sztuki. Na ten cel w budżecie województwa mazowieckiego zarezerwowano aż 3,4 mln zł. Są pieniądze na imprezy kulturalne

Urząd Marszałkowski ogłasza konkurs z zakresu upowszechniania kultury i sztuki, w ramach którego organizacje pozarządowe z Mazowsza mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich działań. - Przewidziane są dwa terminy składania ofert. Pierwszy nabór trwać będzie do 15 lutego - na zadania realizowane od 16 marca do 31 lipca br., drugi - do 30 maja - na zadania realizowane od 1 sierpnia do 20 grudnia – informuje rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Marta Milewska.

W tym roku można ubiegać się o dofinansowanie projektów w ramach pięciu zadań: "Organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, konkursach, przeglądach, plenerach, warsztatach, konferencjach, seminariach, wystawach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla polskiej kultury i sztuki", "Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową oraz ludową związaną z upamiętnieniem osób i miejsc zasłużonych dla Mazowsza, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej", "Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży w różnych formach",
"Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji i periodyków, książek, katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych o tematach dotyczących Mazowsza" oraz
"Góra Kalwaria - Czersk - Projekt" - organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, konkursach, przeglądach, plenerach, warsztatach, wystawach artystycznych mających znaczenie dla kultury, ze szczególnym uwzględnieniem partnerów skupionych wokół Góry Kalwarii i Czerska".

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa. Na kopercie należy napisać – "Konkurs ofert – upowszechnianie kultury i sztuki", numer oraz nazwę zadania. Wzór formularza oferty oraz szczegółowy regulamin dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl.

W ubiegłym roku dofinansowanych zostało aż 430 projektów na łączną kwotę 3,3 mln zł.