Nowy wydział w magistracie. Nowy szef i nowe zadania

15 czerwca 2015

Od dziś w strukturze urzędu miejskiego znajduje się nowy wydział: gospodarki komunalnej i lokalowej. Jego kierownikiem jest Mieczysław Markowski, wieloletni pracownik magistratu awansowany na to stanowisko: konkurs na obsadzenie tego fotela nie przyniósł rozstrzygnięcia.

  magistrat495 Nowo powstała komórka urzędu została wyodrębniona ze struktury wydziału zarządzania nieruchomościami, gdzie funkcjonował referat o tej samej nazwie, realizujący część zadań nowego wydziału. - Teraz unikniemy sytuacji, w której duży wydział zarządzania nieruchomościami zajmował się sprawami, do których nie został powołany. Nowy wydział będzie nadzorował merytorycznie Zakład Usług Komunalnych, Cmentarz Komunalny i Miejski Zarząd Lokalami. Dotychczasowi pracownicy wydziału zarządzania nieruchomościami, którzy zajmowali się m.in.  gospodarką komunalną czy opłatami adiacenckimi zostali przeniesieni do nowego wydziału gospodarki komunalnej i lokalowej – uzasadnia wiceprezydent Konrad Frysztak. Wydział gospodarki komunalnej i lokalowej mieści się w budynku głównym urzędu, przy ul. Kilińskiego 30, na II piętrze, pok. 213, tel. 48 36 20 698, e-mail: gkl@umradom.pl Do zadań wydziału należy: 1. koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalową Gminy Miasta Radomia (sprawy związane z gminnym zasobem mieszkaniowym i zasobem lokali użytkowych), 2. prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Gminy Miasta Radomia jako współwłaściciela nieruchomości i właściciela lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych w zakresie przekraczającym pełnomocnictwo udzielone Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Lokalami, 3. wypłata odszkodowań na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, prywatnych właścicieli z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom posiadającym wyroki eksmisyjne, 4. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich oraz dzierżawą terenów miejskich pod słupy ogłoszeniowe, 5. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem drzew i krzewów na terenie miasta, z wyłączeniem pasów drogowych i terenów utrzymywanych przez Zakład Usług Komunalnych, oraz spraw związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów z terenów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu - Radom oraz Skarbu Państwa, 6. współpraca z ZUK w zakresie utrzymania parków i skwerów miejskich, miejskich placów zabaw, boisk i skate - parków oraz wykonywanie prac remontowych infrastruktury miejskiej, realizacji różnych prac porządkowych dot. terenów gminnych (miasta na prawach powiatu-Radom) w przypadku interwencji mieszkańców, Straży Miejskiej oraz wynikłych w trakcie przeprowadzanych wizji w terenie, 7. nadzór nad zabezpieczeniem nieruchomości, w tym rozbiórki budynków wyłączonych z eksploatacji we współpracy z ZUK lub innymi podmiotami, 8. nadzór merytoryczny nad Zakładem Usług Komunalnych, Cmentarzem Komunalnym i Miejskim Zarządem Lokalami, 9. obsługa porozumienia zawartego z RTBS „Administrator” sp. z o.o. w zakresie windykacji należności czynszowych Gminy przez spółkę, w ramach istniejącego porozumienia, 10. prowadzenie spraw związanych z: wydawaniem decyzji administracyjnych dot. naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości, wydawaniem decyzji administracyjnych dot. opłaty planistycznej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Tags