Starosta szydłowiecki ma prawomocny wyrok, ale radni go nie odwołali. Wojewoda mazowiecki: To skandal!

24 listopada 2023

– Szanując prawo i wyrok sądu, radni powinni w trybie pilnym odwołać starostę. To jest skandaliczna sytuacja, do której nie można dopuszczać. Radni nie uwzględniają wyroku sądu – ocenia wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński i zapowiada analizę uchwały, jaką w sprawie Włodzimierz Górlickiego podjęli radni powiatu szydłowieckiego. Samorządowiec skazany został za przekroczenie uprawnień.

 

Włodzimierz Górlicki nie powinien być już starostą (fot. Starostwo Powiatowe Szydłowiec)

 

Nieprawidłowości dotyczące wydawania decyzji

Sprawa sięga 2018 r. i dotyczy nieprawidłowości przy wydawaniu decyzji odnośnie rekultywacji terenów. W 2019 r. Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała do Sądu Rejonowego w Szydłowcu akt oskarżenia przeciwko staroście szydłowieckiemu oskarżając go o przestępstwo z art. 231, par. 2 Kodeksu karnego. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyła biegła wydająca opinię na zlecenie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu dotyczącą ustalenia, czy nastąpiła utrata wartości użytkowej gruntów rolnych na wskazanychterenach.

Skazany w dwóch instancjach

W lipcu 2022 r. Sąd Rejonowy w Szydłowcu uznał starostę szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego winnym popełnienia przestępstwa polegającego na podjęciu działań w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez inne osoby i wymierzył mu karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Orzekł także środek karny w postaci zakazu zajmowania przez niego stanowiska starosty na okres pięciu lat. Starosta złożył wprawdzie apelację od tego wyroku, jednak 13 października br. Sąd Okręgowy w Radomiu utrzymał w mocy orzeczenie wydane przez sąd pierwszej instancji i tym samym wyrok z lipca 2022 r. stał się prawomocny.

Zdaniem sądu, starosta nie dopełnił obowiązków w ten sposób, że wydał decyzję, bez ustalenia gruntów podlegających rekultywacji, czyli przed uzyskaniem opinii niezależnych rzeczoznawców w sprawie określenia stopnia ograniczenia lub utraty użytkowej gruntów. Wiedział przy tym na podstawie udzielonych mu wcześniej informacji, iż z treści opinii będzie wynikać, że grunty rolne w granicach badanych przez rzeczoznawców działek nie są zdegradowane - jako takie - nie wymagają rekultywacji oraz, że opinie sporządzone zostaną nie wcześniej niż 15 maja 2018 r., stąd nie będzie miał możliwości zapoznania się z ich treścią przed wydaniem tejże decyzji. Tymczasem warunkiem przeprowadzenia rekultywacji jest ustalenie, że nastąpiła utrata albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów.

Nie może pełnić funkcji starosty, traci mandat

Zgodnie z prawem od momentu wydania prawomocnego wyroku sądu starosta szydłowiecki nie może pełnić swojej funkcji. Włodzimierzowi Górlickiemu jednocześnie wygasa mandat radnego. W takiej sytuacji Rada Powiatu powinna niezwłocznie odwołać starostę, ale zamiast tego zwołana została sesja, na której radni stwierdzili, że oświadczenie starosty, iż został prawomocnie skazany, nie stanowi informacji, na podstawie której radni uznają, że została powiadomiona o jego skazaniu prawomocnym wyrokiem.

Jak informują służby prasowe wojewody mazowieckiego, podjęta przez Radę Powiatu w Szydłowcu uchwała jest obecnie analizowana przez Tobiasza Bocheńskiego pod kątem zgodności z prawem.

Odwołać w trybie pilnym

- Szanując prawo i wyrok sądu, radni powinni w trybie pilnym odwołać Starostę. To jest skandaliczna sytuacja, do której nie można dopuszczać. Radni nie uwzględniają wyroku sądu i próbują za pomocą niezrozumiałych działań doprowadzić do sytuacji, w której starosta z prawomocnym wyrokiem nie zostaje zwolniony z pracy. Rada powiatu powinna zwołać sesję, podczas której powinien zostać odwołany skazany starosta – ocenia Tobiasz Bocheński, wojewoda mazowiecki.

Starosta Szydłowiecki przekazał przewodniczącemu rady powiatu informację o tym, że został skazany prawomocnym wyrokiem a wymierzona kara uniemożliwia mu dalsze zajmowanie stanowiska starosty, co starosta potwierdził na sesji w dniu 3 listopada br. w trakcie zwołanej Sesji Rady Powiatu.

21 listopada komisarz wyborczy w Radomiu opublikował w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym   obwieszczenie o wygaśnięciu mandatu radnego Włodzimierza Górlickiego.

bdb

 

 

 

 

 

Tags