Urząd miejski pomoże w rejestrowaniu wniosków o dofinansowanie wymiany pieców

2 lipca 2021

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem do wymiany starego pieca i ocieplenia domu? W urzędzie miejskim uruchomiono punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego programu ”Czyste Powietrze”. Dzięki temu radomianie będą mogli właściwie przygotować wnioski.

 

Zdjęcie ilustracyjne

 

Wniosek, po wypełnieniu, zostanie na miejscu wydrukowany i zarejestrowany w Kancelarii Urzędu Miejskiego (data złożenia wniosku w urzędzie miejskim stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW), a następnie przesłany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, gdzie będzie poddany ocenie merytorycznej. Jak informuje biuro prasowe magistratu, pomoc gminy ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Aby zapewnić sprawną obsługę, osoby chcące skorzystać ze wsparcia punktu konsultacyjno-informacyjnego proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny wizyty pod numerem telefonu: 48 36 20 671 (sekretariat Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu).

Przy wypełnianiu wniosku potrzebne będą następujące dane:

 1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): imię i nazwisko, pesel,
  nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do złożenia konta na Portalu.
 2. Informację o współmałżonku: imię i nazwisko, pesel jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim.
 3. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: imię i nazwisko, adres.
 4. Numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planujesz inwestycję i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany – przygotuj akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa – w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. – dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości.
 5. Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
 6. Numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP
  (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej).
 7. Numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.).
 8. Rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku.
 9. Powierzchnię całkowita budynku/lokalu.
 10. Dochód wnioskodawcy za 2020 rok wraz z wskazaniem podstawy (ostatni formularz PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne, itp.)
 11. Dla uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/.

Tags