Erasmus dla najlepszych*

3 września 2007
Lifelong Learning Programme (LLL) jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianym do realizacji w latach 2007–2013 i jest kontynuacją dotychczasowego ProgramuSocrates. Celem Programu LLL jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczelniami krajów Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich. Szkoły wyższe działają w ramach Programu Erasmus.


Kraje uprawnione do udziału w programie Erasmus: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

W Polsce prawo uczestnictwa w programie Erasmus mają państwowe i prywatne szkoły wyższe wpisane do rejestru Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, kształcące studentów na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim, doktoranckim.

Aktywny udział polskich uczelni w programie Erasmus rozpoczął się w roku 1998/99, kiedy to 46 szkółwyższych podpisało kontrakt uczelniany z Komisją Europejską. Obecnie w programie uczestniczy około 200 polskich szkół wyższych. Uczelnie uczestniczące w Erasmusie realizują między innymi wymianę studentów i wymianę nauczycieli akademickich. Do udziału w Programie Erasmus uprawnia tzw. Karta Uczelni Erasmusa nadawana przez Komisję Europejską Program Lifelong Learning Programme, Socrates-Erasmus.

Oferta studiów częściowych za granicą jest bardzo bogata. Studenci Politechniki Radomskiej mogą wyjeżdżać do uczelni w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy.

Informacja praktyczna
W Programie mogą uczestniczyć studenci, którzy w momencie wyjazdu są studentami drugiego roku. Prawo do wyjazdu jako student Erasmusa jest jednokrotne w czasie całego okresu studiów. Student Erasmusa otrzymuje stypendium Erasmusa, plus ewentualnie stypendium socjalne i naukowe, o ile nabył do nich prawo. Stypendium Erasmusa nie pokrywa całości kosztów pobytu na uczelni zagranicznej. Stanowi jedynie dofinansowanie. Dopuszczalny okres pobytu za granicą: od 3 do 12 miesięcy.

Zgodnie z regulaminem Erasmusa Politechnika Radomska jest zobowiązana do uznania okresu studiów odbytych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów na Politechnice Radomskiej. Po powrocie z zagranicy student kontynuuje studia na naszej Uczelni.

Co zrobić aby zostać studentem Erasmusa? Przede wszystkim konieczna jest znajomość języka
obcego (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański) w stopniu umożliwiającym samodzielny wyjazd za granicę i podjęcie studiów na uczelni zagranicznej. Należy również zapoznać się z wybraną uczelnią zagraniczną na stronach internetu i wybrać przedmioty do studiowania.

* Artykuł sponsorowany przez Politechnikę Radomską*