Pomoc materialna dla studentów PR *

27 sierpnia 2007
Studenci Politechniki Radomskiej, bez względu na system studiowania (stacjonarny, niestacjonarny), mogą ubiegać się o przyznanie i otrzymać następujące świadczenia pomocy materialnej: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium mieszkaniowe – tylko studenci studiów stacjonarnych, stypendium na wyżywienie, zapomogi.

Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta, wyjątek stanowi stypendium za wyniki w nauce, które jest przyznawane bez konieczności składania wniosku, na podstawie dokumentacji przebiegu studiów. Stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie może otrzymać student, który uzyskał wysoką średnią ocen z zaliczeń i egzaminów uprawniającą do przyznania świadczenia lub osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

Stypendia za wyniki w nauce lub sporcie mogą być przyznane nie wcześniej niż po zaliczeniu przez studenta pierwszego roku.

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomogę przyznaje się na udokumentowany wniosek studenta. Zapomoga może być przyznana dwa razy w roku akademickim. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów znajdują się na stronie www.pr.radom.pl.

* Artykuł sponsorowany przez Politechnikę Radomską