Reklama
Reklama
Reklama

Pora na ławników

4 czerwca 2007
Do końca czerwca można składać zgłoszenia na ławników sądów: okręgowego i rejonowego w Radomiu. O tym, kto będzie pełnił tę funkcje zadecyduje ostatecznie do końca października br. rada miejska. Nowi  ławnicy rozpoczną pracę 1 stycznia 2008 roku. Sądy czekają na ławników


- Ławnikiem może zostać każdy, kto posiada polskie obywatelstwo i w pełni korzysta z praw cywilnych i obywatelskich, ukończył 30 lat, jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania przynajmniej od roku, jest zdrowy i zdolny do wykonywania pracy ławnika, posiada co najmniej średnie wykształcenie - wylicza dyrektor biura Rady Miejskiej w Radomiu Ryszard Łabędź.

Dyr. Łabędź przypomina także, iż kandydatów na ławników zgłaszają radzie miejskiej prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale w Radomiu – Z kolei kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców – dodaje R. Łebędź.

Kandydaci na ławników są zobowiązani złożyć kartę zgłoszeniową. Muszą się na niej znaleźć podpisy dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata oraz najważniejsze dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania. Oprócz tego osoba ubiegająca się o stanowisko ławnika składa: trzy fotografie, informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy ławnika.

Wzory potrzebnych kart oraz szczegółowych informacji można zasięgnąć w biurze Rady Miejskiej przy ul. Moniuszki 9 (pokoje 7, 10, 12). Wszelkie potrzebne dokumenty można znaleźć również na stronie internetowej miasta. 

Reklama