Zaświadczenie o prawie do głosowania

9 października 2007

Zaświadczenie o prawie do głosowania dla osób, które przebywają poza miejscem zameldowania można odbierać w referacie ewidencji ludności w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 ( II klatka, parter, pokój nr 2 - w godzinach urzędowania).

Wyborca odbiera zaświadczenie za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu należy podać numer PESEL wyborcy. Osoby zameldowane na pobyt czasowy lub nie posiadające żadnego zameldowania mogą się dopisać do rejestru wyborców lub złożyć wniosek o dopisanie do listy najpóźniej na 10 dni przed wyborami tj. do 11 października br.