• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Najbliższy piątek ostatnim dniem przyjmowania wniosków o stypendium szkolne

12 września 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przypomina, że termin składania wniosków o stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2018/2019 mija w sobotę, 15 września. Wnioski w wersji papierowej będą zatem przyjmowane w siedzibie ośrodka do piątku, 14 września, do godziny 15.30.

310316mops

– Wnioski wysłane 15 września (sobota) pocztą lub za pośrednictwem platformy e-PUAP będą uznane za złożone w terminie – wyjaśnia rzeczniczka MOPS Justyna Piątek.

Stypendium szkolne przysługuje: uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w tym uczniom szkół policealnych), publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, do czasu ukończenia kształcenia – jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia; wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, tj. do ukończenia 18. roku życia; zamieszkującym w Radomiu.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, oraz gdzie występuje alkoholizm lub narkomania, a także w rodzinach niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe. Jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 514 zł netto.

W roku szkolnym 2017/2018 pomocą w formie stypendium szkolnego objęto ponad 3 tys. uczniów.

kat

Tags

Dodaj komentarz