• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Sąd zmienia zdanie w zdanie w sprawie mandatu Radosława Witkowskiego. Mecenas: „Nadal jest prezydentem”

7 września 2018

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił skargę Radosława Witkowskiego na zarządzenie zastępcze wojewody mazowieckiego o wygaśnięciu mandatu prezydenta Radomia, przyznając tym samym rację wojewodzie. Wyrok nie jest prawomocny. Pełnomocnik Witkowskiego zapowiada złożenie skargi kasacyjnej do NSA. – Pan Witkowski nadal jest prezydentem – podkreśla mec. Michał Królikowski.

  P1190368   - Sąd stwierdza, że zarządzenie zastępcze jest zgodne z prawem, a zarzuty naruszenia przepisów prawa materialnego oraz wskazane zarzuty naruszenia przepisów postępowania nie zasługują na uwzględnienie, dlatego ta skarga została oddalona - mówił przewodniczący składu sędziowskiego Leszek Kobylski. Poinformował, że sąd przy ponownym rozpatrywaniu sprawy był związany wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale jedynie dotyczącym wykładni prawa. - Ale nie dotyczyło to oceny stanu faktycznego. Tutejszy sąd ponownie rozpoznając sprawę dokonał ustaleń i ocen stanu faktycznego w sposób samodzielny i suwerenny - zaznaczył sędzia. Sąd: To nie był wyjątek Przewodniczący składu sędziowskiego wyjaśnił, że stosowany przepis ustawy antykorupcyjnej wprowadzający zakaz zajmowania stanowisk m.in. członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego przez osoby pełniące funkcje publiczne, w tym prezydentów miast, w wyjątkowych sytuacjach. - A skoro jest to wyjątek, to zastosowanie tego przepisu powinno być jasne, konkretne. Nie może tu być żadnych domniemań, czy też sytuacji zawierających wątpliwości, a wykładnia rozszerzająca tego przepisu jest niedopuszczalna - uzasadniał sędzia Kobylski. Podkreślił, że z przepisów ustawy antykorupcyjnej wynika, że zakaz zajmowania określonych stanowisk w organach spółek nie dotyczy osób zgłoszonych do objęcia stanowisk m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego. - Sąd miał do rozstrzygnięcia kwestię, czy Radosław Witkowski na członka rady nadzorczej spółki Świętokrzyski Rybek Hurtowy w Kielcach został zgłoszony na  zasadzie samozgłoszenia przez złożenie ustnego oświadczenia wobec zarządu spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy z siedzibą w Radomiu, która jest jedynym wspólnikiem i udziałowcem spółki kieleckiej - tak twierdzi Radosław Witkowski i jego pełnomocnik, czy tez został zgłoszony na członka rady nadzorczej przez spółkę radomską, które to zgłoszenie nie może korzystać z wyjątku przewidzianego w artykule 6., ust. 1 ustawy antykorupcyjnej, bo Skarb Państwa w dacie zgłoszenia posiadał mniej niż 50 proc. kapitału zakładowego. Tak z kolei twierdzi w uzasadnieniu wydania zarządzenia zastępczego wojewoda mazowiecki - dowodził sędzia Kobylski. Powoływał się jednocześnie na dokumenty zgromadzone w sprawie, w tym oświadczenie Radosław Witkowskiego z grudnia 2016 roku, e do rady nadzorczej zgłosiła go gmina miasta Radomia. - Nie ma natomiast żadnej informacji w protokole zgromadzenia wspólników jak i podjętej uchwale, że Radosław Witkowski został zgłoszony przez gminę miasta Radomia. W ocenie sądu, aby taki wybór odpowiadał warunkom ustawy antykorupcyjnej musi wynikać to jednoznacznie, np. z protokołu zgromadzenia wspólników, podjętej uchwały lub złożonego na piśmie wniosku zarządu spółki radomskiej o powołaniu Radosława Witkowskiego do rady nadzorczej jako przedstawiciela gminy miasta Radomia - tłumaczył przewodniczący składu sędziowskiego powołując się również na Kodeks spółek handlowych. W ocenie sądu, że dla zapewnienia pełnej transparentności w powoływaniu Witkowskiego do rady nadzorczej jako przedstawiciela gminy, powinno być złożone pisemne oświadczenie przez zarząd spółki z Radomia wobec spółki kieleckiej, że Radosław Witkowski jest kandydatem do rady nadzorczej jako przedstawiciel miasta. - A tego brak - podkreślał sędzia. Ustne zgłoszenie nie wystarczyło Sąd nie podzielił argumentów pełnomocnika Witkowskiego, że wystarczyło ustne zgłoszenie kandydatury prezydenta do rady nadzorczej; wystarczyło ono do zarządu spółki radomskiej, ale nie do zgromadzenia wspólników spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy. - Tu wymagane było oświadczenie pisemne, a tego jest w sprawie brak. Nie wystarczają oświadczenia złożone przez Radosława Witkowskiego ext post. W ocenie sądu niedopełnienie tego aktu staranności przez Radosława Witkowskiego skutkuje niemożnością wyłączenia spod rygorów ustawy antykorupcyjnej - argumentował sędzia Kobylski. Uzasadniał, że niezachowanie przez Witkowskiego należytej staranności w zakresie jednoznacznego, bezspornego określenia swojego statusu w radzie nadzorczej spółki prawa handlowego,  w ocenie sądu, w tym składzie orzekającym spowodowało brak możliwości zastosowania art. 6. ust. 1 ustawy antykorupcyjnej. - I w związku z tym kontrolowane zarządzenie zastępcze wojewody mazowieckiego o wygaszeniu mandaty prezydenta miasta Radomia w ocenie sądu w tym składzie jest zgodne z prawem - brzmi ostateczna konkluzja wyroku. Mecenas Królikowski: Pan Radosław Witkowski nadal jest prezydentem - Piłka jest w grze, walka nadal trwa. Mamy spór prawny, który w dalszym ciągu będziemy toczyć przed sądami administracyjnymi - mówi pełnomocnik prezydenta Witkowskiego Michał Królikowski. Wyjaśnia, że chce zapoznać się i lepiej zrozumieć dwie argumentacje, które sąd dzisiaj przedstawił. - Bez tego nie chciałbym komentować ustnego uzasadnienia rozstrzygnięcia - wyjaśnia mecenas. Radosław Witkowski jest nadal prezydentem Radomia. - I mam nadzieję, że przed wyborami będziemy mieli również jasność, że jet tym prezydentem - uważa prof. Królikowski. teraz wystąpi do WSA o pisemne uzasadnienie wyroku, potem składa skargę kasacyjna do NSA. - Jeżeli to rozpatrzenie będzie następować po wyborach, postępowanie powinno być umorzone - wyjaśnia. Podobnie tłumaczy pełnomocnik wojewody mazowieckiego. - Mając na uwadze, że niedługo wybory sprawa będzie, bądź nie będzie rozstrzygana już po wyborach - mówi. Jak to się zaczęło? Przypomnijmy: 27 lutego Wojewódzki Sąd Administracyjny  uznał, że Radosław Witkowski zasiadając w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy (przez pięć miesięcy) nie złamał tzw. ustawy antykorupcyjnej. A właśnie taki zarzut sformułowało pod jego adresem Centralne Biuro Antykorupcyjne, w konsekwencji czego 27 kwietnia 2017 roku wojewoda zobowiązał radę miejską w Radomiu do wygaszenia mandatu Witkowskiego. Jednak rada tego nie zrobiła, więc wojewoda 29 czerwca 2017 roku stwierdził wygaśnięcie mandatu prezydenta. Ten zaskarżył to zarządzenie do WSA, który przyznał mu rację. Jednak wojewoda złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ten w końcu czerwca skierował sprawę do ponownego rozpoznania przez WSA. Bożena Dobrzyńska  
Tags

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *