• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Trwa nabór kandydatów na ławników sądowych

13 czerwca 2019

Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu podał liczbę ławników jaka powinna być wybrana na kadencję 2020 – 2023 przez Radę Miejską w Radomiu. Łącznie wybranych ma zostać 110 ławników, w tym  – do Sądu Okręgowego w Radomiu 79 ławników (w tym 75 do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz 4 do orzekania z zakresu prawa pracy), do Sądu Rejonowego w Radomiu 31 ławników (w tym 9 do orzekania w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich oraz 22 do orzekania z zakresu prawa pracy). Rada Miejska w Radomiu dokona wyboru ławników na sesji w październiku 2019  roku.

sad-pion Ławnikiem może być wybrany ten, kto: 1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 2)  jest nieskazitelnego charakteru, 3)  ukończył 30 lat, 4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, 5)  nie przekroczył 70 lat, 6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. Ławnikami nie mogą być: 1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, 2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, 4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy, 5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy, 6)  duchowni, 7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 8)  funkcjonariusze Służby Więziennej, 9)  radni gminy, powiatu i województwa. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby; 2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona; 4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,     w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika; 5) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. Wymienione  dokumenty w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa, koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po 30 czerwca 2019r. a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych  pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmować będzie Biuro Rady Miejskiej w Radomiu, ul. Moniuszki 9, w godzinach pracy urzędu. kat
Tags

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *