Administrator planuje budowę bloków na Borkach. To inwestycja z lex deweloper

19 grudnia 2021

RTBS Administrator chce zbudować pięć budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Stasieckiego na Borkach, korzystając z zapisów ustawy tzw. lex deweloper. Zgodę na realizację inwestycji muszą jednak wydać radni. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała negatywnie koncepcję.

 

Tak miałyby wyglądać bloki na Borkach (RTBS Administrator)

 

Budynki te - jak czytamy w projekcie uchwały, którą będą głosować radni - będą miały podziemne garaże, a wokół powstaną parkingi.

Na terenie tym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radomia „Zalew Borki” na obszarze w rejonie zalewu Borki przy ul. Maratońskiej, Bulwarowej, Kosowskiej, Suchej. "Zgodnie z tymi ustaleniami wnioskowany obszar znajduje się w terenie strefy zabudowy mieszkaniowo-usługowej (...). Na podstawie art. 5 ust. 3 specustawy inwestycję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą realizuje się niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem że nie jest sprzeczna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego" - napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Jak się okazuje, według inwestora planowana inwestycja nie uwzględnia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego minimalnego wskaźnika miejsc parkingowych, maksymalnej wysokości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i nieprzekraczalnej linii zabudowy (elewacji budynku) od ul. Stasieckiego, Dębowej i Mącznej, natomiast jest zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ponadto, do tej pory rada miejska "nie określiła lokalnych standardów lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych. W związku z powyższym  obowiązują standardy ustalone w specustawie" - czytamy w uzasadnieniu.

Komisja mówi "nie"

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała negatywnie przedstawioną koncepcję planowanej inwestycji mieszkaniowej. W jej opinii "lokalizacja i rodzaj inwestycji nie wykazują konieczności zmian ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla przedmiotowego terenu".

AZ kolei Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Radomiu poinformował, że nie jest możliwe pozytywne zaopiniowanie wniosku, ponieważ istnieje kolizja projektowanej zabudowy z istniejącą kanalizacją deszczową, przyłączy zaprojektowanych niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, kolizji elektroenergetycznych, przyłączy ciepłowniczych oraz konieczności uzgodnienia tras przyłączy z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Prezydent informował wnioskodawcę o prowadzonych uzgodnieniach i Administrator - wynika z uzasadnienia projektu uchwały - "mógł modyfikować wniosek do czasu podjęcia uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. (...) Do dnia podjęcia uchwały inwestor nie zmodyfikował wniosku". 

Rozpatrzenie projektu uchwały dotyczącej wydania zgody na lokalizację inwestycji znalazło się w porządku poniedziałkowej (20 grudnia) sesji rady miejskiej.

Radni zajmą się też drugim, podobnym projektem dotyczącym budowy zespołu budynków
wielorodzinnych z częścią handlowo-usługową i garażami podziemnymi przy ul. Stańczyka. W tym przypadku prezydent przedstawia projekt, zgodnie z którym radni nie zgodzą się na tę lokalizację.

bdb

Tags