Polsko-japońska szkoła dla najlepszych

12 marca 2007

Trzech najlepszych uczniów z województwa mazowieckiego będzie mogło nieodpłatnie studiować w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. Termin składania zgłoszeń upływa 31 maja br.

To efekt porozumienia pomiędzy najlepszą prywatną polską uczelnią oraz samorządem województwa. O indeks szkoły mogą ubiegać się uczniowie, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną, mieszkają na terenie województwa mazowieckiego w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, uzyskali średnią ocen za ostatni rok nauki nie niższą niż 4,3 lub są laureatami olimpiad albo konkursów informatycznych ogólnokrajowych (w tym przypadku średnia ocen nie może być niższa niż 4,0) i otrzymają rekomendację szkoły, którą ukończyli. Dodatkowy warunek: kandydaci powinni wywodzić się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (dochód na osobę nie przekracza 75 proc. minimalnego wynagrodzenia)