• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Prezydent nie zgadza się z oceną jego działalności przez radnych i kieruje skargę do RIO

16 lipca 2018

– Rada miejska naruszyła przepisy ustaw o samorządzie gminnym, o finansach publicznych i rachunkowości – twierdzi prezydent Radosław Witkowski i kieruje do Regionalnej Izby Obrachunkowej skargę na niezatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu oraz nieudzielenie absolutorium za 2017 rok.

 

P1180288

 

Jak informuje biuro prasowe magistratu, w ocenie prezydenta cały proces absolutoryjny, obejmujący działania komisji rewizyjnej oraz obrady Rady Miejskiej w Radomiu na sesji 18 czerwca 2018 roku był przeprowadzony w sposób nieprawidłowy. – Komisja rewizyjna w swoim uzasadnieniu nie odniosła się w sposób merytoryczny do realizacji budżetu. W przedłożonym wniosku brak jest argumentów na poparcie sformułowanych uwag. Podobne zdanie wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa – zwraca uwagę prezydent Witkowski. Podkreśla jednocześnie, że brak było przesłanek uzasadniających niezatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz nieudzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

– Rada Miejska w sposób nieprawidłowy zinterpretowała istotę instytucji absolutorium, które powinno odnosić się wyłącznie do wykonania budżetu i nie może być aktem niezadowolenia z działalności organu wykonawczego – uważa prezydent. Zdaniem Radosława Witkowskiego rada miejska kierowała się pobudkami pozamerytorycznymi, a przebieg dyskusji pokazał, że jej przedmiotem nie były kwestie zgodności z prawem i rzetelności sporządzonego sprawozdania z wykonania budżetu. Prezydent przypomina jednocześnie, że radni nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do sprawozdań finansowych, które potwierdzają dane o wykonaniu budżetu, jakie wynikają z ksiąg rachunkowych. Jego zdaniem wynik głosowania był efektem oceny politycznej.

Przypomnijmy: radni nie przyjęli sprawozdania finansowego i wykonania budżetu za ubiegły rok oraz nie udzielili prezydentowi Witkowskiemu absolutorium i głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz klubu Radnych Bezpartyjnych.

kat, bdb

Tags

Dodaj komentarz