• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Rada nie zgodziła się na zwolnienie z pracy Pastuszki-Chrobotwicz. Sąd unieważnił uchwałę

10 stycznia 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Radomiu, w której radni nie wyrazili zgody na zwolnienie z pracy radnej Katarzyny Pastuszki-Chrobotowicz. Uchwałę zaskarżył do WSA Wojewódzki Urząd Pracy; radna jest dyrektorem radomskiej filii WUP. Nie wiadomo jeszcze, czy rada złoży do NSA skargę kasacyjną.

    Pastuszka-Chrobotowicz odbiera akt powołania w skład rady miejskiej (19 listopada 2018 r.) Pastuszka-Chrobotowicz odbiera akt powołania w skład rady miejskiej (19 listopada 2018 r.) W czerwcu ubiegłego roku dyrektor WUP w Warszawie przesłał pismo do przewodniczącego rady z prośbą o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy z Pastuszką-Chrobotowicz. Wyjaśniał, że szefowa radomskiej filii WUP nie może wydawać decyzji administracyjnych w imieniu marszałka Mazowsza (a ma takie uprawnienia), ponieważ posiada więcej niż 10 proc. akcji spółki Radomskie Hale Mięsne. To – podkreślał dyrektor WUP – jest niezgodne z prawem. Pastuszka Chrobotowicz była już wtedy w klubie Radnych Bezpartyjnych, który współtworzyła wraz z innymi radnymi, po odejściu w grudniu 2017 roku z Platformy Obywatelskiej. Dziś jest radną i wiceprzewodniczącą rady z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Akcje spółki Radomskie Hale Mięsne przypadły jej na mocy spadku po zmarłym w grudniu 2017 roku ojcu. Wtedy przekonywała, że nie miała możliwości ich zbycia przed walnym zgromadzeniem spółki zaplanowanym na koniec czerwca 2018 roku, gdyż pierwszeństwo w nabyciu akcji mieli inni wspólnicy spółki. 3 lipca ubiegłego roku radni nie zgodzili się (kilkoro z nich nie głosowało, a kilkoro wyszło z sali podczas głosowania) na zwolnienie z pracy Pastuszki-Chrobotowicz. Rada uznała, że brak jest uzasadnionych podstaw do rozwiązania z Pastuszką-Chrobotowicz stosunku pracy, ponieważ ta nie nabyła świadomie (w formie kupna) udziałów w spółce, a odziedziczyła je po śmierci ojca. Radni opozycji przekonywali, że próba zwolnienia z pracy dyrektorki filii WUP w Radomiu jest zemstą polityczną za to, że Pastuszka-Chrobotowicz odeszła z klubu Platformy Obywatelskiej. Wiedziała wcześniej Uchwałę zaskarżył do WSA dyrektor WUP w Warszawie. W skardze kwestionował wyjaśnienia rady, że Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz nie nabyła udziałów w spółce świadomie, a jedynie odziedziczyła je w wyniku śmierci ojca. Dyrektor WUP podkreślał, że to pogląd chybiony, bo ustawodawca nie rozróżnia czy zakaz o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne dotyczy nabycia, czy też dziedziczenia - zakazuje  posiadania więcej niż 10 proc. udziałów w ogóle. "Dla ustawodawcy obojętny jest zarówno czasokres posiadania udziałów, jak również okoliczności czy zostały zbyte. Tym samym ich późniejsze zbycie nie jest istotne" - argumentował dyrektor WUP. Zaznaczył także, że w piśmie do pracodawcy Pastuszka-Chrobotowicz 30 maja 2018 roku poinformowała, że akt poświadczenia dziedziczenia przez nią udziałów został podpisany już 3 stycznia 2018 roku ("radna doskonale wiedziała, że już wtedy posiadała udziały"), a 2 lipca tego samego roku poprosiła pisemnie dyrektora WUP o rozważenie czasowego wstrzymania upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa do czasu zakończenia sprawy związanej z posiadaniem udziałów w spółce. Sąd: Uchwała podjęta z istotnym naruszeniem prawa "Sąd doszedł do przekonania, że skarga zasługuje na uwzględnienie, bowiem zaskarżona uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa" - napisał w uzasadnieniu decyzji WSA. Podkreślił jednocześnie, że "Naruszenie prawa skutkuje koniecznością wyeliminowania zaskarżonej uchwały z obiegu prawnego". Sąd wyjaśnił również, że "bezwzględna odmowa wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy powodem rozwiązania stosunku pracy są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu radnego", jeśli zaś dochodzi do zwolnienia z innych przyczyn, ochrona radnego ma charakter relatywny. "Rada nie wykazała, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z wykonywaniem mandatu radnego" - argumentuje WSA. Sąd uznał, że Rada Miejska w Radomiu, nie wyrażając zgody na zwolnienie z pracy Pastuszki-Chrobotowicz zastąpiła sąd pracy."Organ (rada miejska - przyp. autorka) działając w ten sposób naruszył kompetencje sądu pracy i ocenił, czy podana przez pracodawcę przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy była zasadna" - czytamy w uzasadnieniu wyroku. Marszałek cofnął upoważnienie - Naszym zdaniem Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz naruszyła przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Z tego powodu marszałek województwa mazowieckiego cofnął jej upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, które realizuje filia WUP w Radomiu. Do wydawania takich decyzji wyznaczono dwóch kierowników merytorycznych wydziałów filii WUP  w Radomiu. Pozostałe obowiązki Katarzyny Pastuszki-Chrobotowicz pozostają niezmienne do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy - wyjaśnia rzeczniczka WUP w Warszawie Wiesława Lipińska. Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przysługuje skarga kasacyjna. - Radca prawny rady wystąpiła do WSA o pisemne uzasadnienie wyroku. Kiedy je dostaniemy, rada zdecyduje, czy będzie składać skargę kasacyjną. Wtedy też zwrócę się do radnej Pastuszki-Chrobotowiocz o wyjaśnienie jej sytuacji prawnej - informuje przewodnicząca rady miejskiej Kinga Bogusz. Bożena Dobrzyńska
Tags