• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Spadek bezrobocia w Radomiu. Bez pracy są przede wszystkim mężczyźni

20 lutego 2020

Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia w Radomiu zanotował w końcu grudnia 2019 roku Urząd Statystyczny w Warszawie. Większość osób pozostających bez pracy stanowili mężczyźni, a najliczniejszą grupę osoby w wieku 35–44 lata.

 
PUP w Radomiu

PUP w Radomiu

Jak podaje Urząd Statystyczny w Warszawie, w Radomiu na koniec grudnia 2019 r. zarejestrowane było 10 tys. 264 bezrobotnych, co stanowiło 8,3 proc. ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w województwie mazowieckim. W porównaniu z końcem grudnia 2018 roku liczba pozostających bez pracy zmniejszyła się o 859 osób, tj. o 7,7 proc. W ciągu roku największy spadek liczby bezrobotnych w stosunku do miesiąca poprzedniego wystąpił w kwietniu (o 270 osób), tj. 2,4 proc., natomiast największy wzrost odnotowano w listopadzie (o 233 osoby). Bez prawa do zasiłku pozostawało 8 tys. 459 bezrobotnych, tj. o 8 proc. mniej niż przed rokiem. W ciągu 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się 12 tys. 413 nowych bezrobotnych (o 5,8 proc. mniej w porównaniu z 2018 rokiem). Wśród nowo zarejestrowanych kobiety stanowiły 44,7 proc. (wobec 44,3 proc. w 2018 roku. Po raz pierwszy zarejestrowało się 1629 osób, z czego 49 proc. to kobiety. W ciągu dwunastu miesięcy 2019 roku z ewidencji PUP wykreślono 13 tys. 272 osoby, tj. 6,5 proc. mniej niż w 2018 roku. Wśród wykreślonych z ewidencji bezrobotnych kobiety stanowiły 45,1 proc. (wobec 44,7 proc. w 2018 roku). Z ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji bezrobotnych 47,4 proc. podjęło pracę (wobec 48,6 proc. w 2018 roku). Gotowości do pracy nie potwierdziło 23,6 proc. (wobec 24,3 proc. w 2018 roku), natomiast 8,3 proc. dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego (wobec 7,9 proc. w 2018 roku). Ponad połowa bezrobotnych to mężczyźni Podobnie jak w roku poprzednim, większość zarejestrowanych osób bezrobotnych w Radomiu to mężczyźni. W końcu grudnia 2019 r. ich udział nie zmienił się w porównaniu z 2018 rokiem. Pod względem wieku w końcu grudnia 2019 roku najliczniej reprezentowaną grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 35–44 lata (2,8 tys.), a ich udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych zwiększył się o 1,1 p. proc. w stosunku do grudnia 2018 roku. Najmniej liczną grupą wśród bezrobotnych były osoby w wieku 24 lata i mniej (0,8 tys.), ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 0,3 p. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wśród bezrobotnych kobiet i mężczyzn największy spadek udziału w ogólnej ich liczbie odnotowano w grupie  25–34 lata (po 1,1 p. proc.). Największy wzrost udziału kobiet i mężczyzn odnotowano w grupie 35–44 lata (odpowiednio 1,0 p. proc i 1,1 p. proc.). Bezrobotne kobiety z wykształceniem wyższym W badanym przez US okresie wśród bezrobotnych mieszkańców Radomia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy przeważały osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe (2,8 tys.). W porównaniu z końcem grudnia 2018 roku udział osób bezrobotnych posiadających wykształcenie policealne i średnie zawodowe zmniejszył się o 0,6 p. proc. Spadek udziału dotyczył również osób bezrobotnych legitymujących się wykształceniem gimnazjalnym i niższym (o 0,5 p. proc.). Zwiększył się natomiast odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym, średnim ogólnokształcącym i wyższym (odpowiednio o 0,2; 0,4 i 0,4 p. proc.). Bezrobotne kobiety legitymowały się głównie wykształceniem wyższym oraz gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (odpowiednio 23,4 proc. i 22,9 proc.), podczas gdy najwięcej bezrobotnych mężczyzn posiadało wykształcenie gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe (31,9 proc.) oraz zasadnicze zawodowe (29,6 proc.). Bezrobotni według płci i stażu pracy Według stanu w końcu grudnia 2019 roku zdecydowana większość zarejestrowanych osób bezrobotnych posiadała staż pracy. Udział tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 81,5 proc. i był o 0,6 p. proc. wyższy niż w końcu grudnia 2018 roku. Wśród bezrobotnych wcześniej pracujących zawodowo najliczniejszą grupę stanowiły osoby posiadające najkrótszy staż pracy, tj. 1 rok i mniej oraz osoby ze stażem pracy 1–5 lat. Ich liczba w skali roku zmniejszyła się odpowiednio o 6,9 proc i o 6,4 proc. Natomiast liczebność grupy bezrobotnych bez stażu pracy zmniejszyła się o 10,1 proc. W grupie tej dominowały kobiety, które stanowiły 52,4 proc. (o 0,6 p. proc. mniej niż przed rokiem). Ponad 48 proc. kobiet pozostawało bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. Bez pracy nawet rok Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy w końcu grudnia 2019 r. spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w stosunku do roku poprzedniego zanotowano we wszystkich przedziałach czasowych. Największy o 12,3 proc. spadek dotyczył osób bezrobotnych pozostających bez pracy najdłużej, tj. powyżej 24 miesięcy. Udział tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych w skali roku zmniejszył się o 1,5 p. proc. Wśród kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 48,4 proc. pozostawało bez pracy przez okres powyżej 12 miesięcy, dla mężczyzn odsetek ten wynosił 41,7 proc. Znacznie mniej ofert pracy W końcu grudnia 2019 roku stopa bezrobocia w Radomiu wynosiła 11,1 proc. i była o 6,7 p. proc. wyższa od notowanej w województwie. W ciągu roku w Radomiu najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w styczniu (12,3 proc.), najniższa w październiku (10,8 proc.). W ujęciu rocznym stopa bezrobocia zmniejszyła się o 1,0 p. W ciągu 2019 roku radomscy pracodawcy zgłosili do PUP 4,4 tys. ofert, tj. o 21,6 proc. mniej niż w 2018 roku. Najwięcej ofert pracy wpłynęło w lutym (522), najmniej w grudniu (98). Na koniec grudnia 2019 roku na 1 propozycję pracy przypadało 145 osób bezrobotnych (przed rokiem 30). kat
Tags