Wysokie budynki przy ul. Stańczyka. Czy radni zgodzą się na budowę w historycznym centrum?

23 marca 2022

Prezydent rekomenduje radnym, by nie zgodzili się na lokalizację wysokich budynków przy ul. Stańczyka. Gminna Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna twierdzi, że proponowana przez inwestora zabudowa „jest nie do przyjęcia z powodu zaburzenia sylwety historycznego śródmieścia”. Radni zajmą się sprawą na najbliższej sesji, 28 marca.

 

Wizualizacja: MINOS

 

Sprawa miała być rozpatrywana przez radnych w grudniu 2021 r., ale prezydent wycofał projekt uchwały z porządku obrad, ponieważ tuż przed posiedzeniem inwestor, firma MINOS Jan Maciejczyk, złożył w urzędzie miejskim modyfikację swojego wniosku o ustalenie lokalizacji "zespołu budynków wielorodzinnych z częścią handlowo-usługową i garażami podziemnymi".

MINOS chce skorzystać z tzw. lex deweloper, czyli specjalnej ustawy, która pozwala na realizację mieszkań nawet wtedy, gdy na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ale inwestycja jest zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy. Jest jednak przy tym jeden warunek: na taką lokalizację musi zgodzić się samorząd. 

Nie zachowuje historycznych panoram

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna dwukrotnie zaopiniowała negatywnie przedstawioną przez dewelopera koncepcję planowanej inwestycji. Jej zdaniem, znacząco przekracza ona "parametry zabudowy zawarte w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom, m.in. w zakresie intensywności zabudowy, zachowania historycznych panoram, zachowania proporcji wysokości". Według komisji proponowana zabudowa jest również "nie do przyjęcia z powodu zaburzenia sylwety historycznego śródmieścia, a zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mają na celu ochronę sylwety i panoramy miasta".

Z kolei Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Radomiu poinformował, że nie jest możliwe pozytywne zaopiniowanie zmodyfikowanego wniosku w sprawie planowanej inwestycji mieszkaniowej, ponieważ konieczne są uzgodnienia m.in, z wodociągami, gazownią i MZDiK.

Natomiast Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków uzgodnił zmodyfikowany wniosek pod warunkiem prowadzenia pod nadzorem archeologicznym wszelkich prac ziemnych.

Inwestycja sprzeczna

"Modyfikacje złożonego przez inwestora wniosku nie uwzględniały zapisów studium, tym samym planowana inwestycja mieszkaniowa pozostała sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom. Sprzeczność planowanej inwestycji z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom, to nieuwzględnienie przez inwestora zapisów studium dotyczących: − parametrów zabudowy, w tym intensywności zabudowy i wysokości zabudowy, − zasad kształtowania zabudowy. Wyznaczony we wniosku dla planowanej inwestycji mieszkaniowej parametr wysokości zabudowy zaburzy unikatowe i specyficzne wartości kompozycyjne założeń urbanistycznych tej części miasta. Zatem inwestycja mieszkaniowa jest sprzeczna z zasadami kształtowania zabudowy wskazanymi w studium" - czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały, którą będą rozpatrywać radni.

Co zmienił inwestor?

W zmodyfikowanej wersji budynki obniżono o dwie kondygnacje. Nowym elementem jest też punt widokowy, który zaprojektowano na prośbę Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
„Projektowana zabudowa nawiązuje swoją strukturą do zabudowy pierzejowej – śródmiejskiej, nie przysłania przy tym panoram historycznej części miasta – ulic Malczewskiego i Kilińskiego. Charakteryzuje się zlokalizowaniem głównych brył budynków elewacją frontową w linii rozgraniczenia. Sam zespół dwóch budynków tworzy strukturę w elewacji jako szeregu współczesnych kamienic i nie zaburza ekspozycji widokowej na istniejące dominanty wysokościowe – kościół Świętego Jana Chrzciciela w Radomiu oraz Zespół Klasztorny Bernardynów” - czytamy w zmodyfikowanym wniosku inwestora.

Deweloper zapewnia, że „planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na strefy ekspozycji zespołów i obiektów zabytkowych. Zmniejszona bryła budynku będzie wpisywała się wysokościami do wyższych obiektów w sąsiedztwie”. Poza tym:”przedstawiona koncepcja zakłada mocną poprawę środowiska mieszkaniowego poprzez lokalizację miejsc postojowych pod ziemię oraz zachowanie możliwie jak najwięcej terenu zieleni urządzonej z istniejącym wysokim wartościowym drzewostanem".

Bożena Dobrzyńska

 

Tags