• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Budowa studni głębinowej – na co zwrócić uwagę?

25 lipca 2016

Formalności nie są jednoznacznie określone. W związku z tym trudno jasno zweryfikować, czy potrzebne jest pozwolenie na budowę, czy też wystarczy samo zgłoszenie. Powodem zaistniałych rozbieżności jest ustawa, którą można różnorako interpretować.

  240616silesian   Budowa studni podlega bowiem nie tylko ustawie z Prawa budowlanego, ale również Prawa wodnego, geologicznego i górniczego. Każda z nich reguluje inne kwestie. W przepisach budowlanych znajdują się wszelkie aspekty techniczne oraz minimalne normy odległościowe dla studni. Ich celem jest zapewnienie właściwych warunków higienicznych oraz zdrowotnych, jak również dbałość o ochronę środowiska. Bardzo ważne, aby zwrócić na to uwagę podczas adaptacji typowego projektu domu do działki budowlanej. Przepisy pozostałych ustaw powodują, że inwestor jest zobowiązany w określonych warunkach do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Przykładowo w sytuacji, gdy pobór wody jest większy niż 5 m³ na dobę, głębokość studni jest większa niż 30 m lub w sytuacji, gdy woda pobierana jest również na potrzeby działalności gospodarczej. Inwestor może również zostać zobowiązany do opracowania robót geologicznych oraz zatwierdzenia ich w starostwie. Dzieje się tak, gdy studnia przeznaczona zostanie do szczególnego korzystania z wód, czyli nie tylko na potrzeby gospodarstwa domowego. W niektórych powiatach w Polsce organy administracyjne oraz nadzoru budowlanego stwierdzają, że studnia głębinowa jest budowlą, której budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, bez względu na wydajność lub też inne parametry. Według osób uprawnionych do wydawaniach takich opinii przepisy Prawa budowlanego przewidują tylko zgłoszenie robót budowlanych w przypadku, gdy chodzi o samą obudowę studni głębinowej, która znajduje się na powierzchni terenu i stanowi wówczas oddzielną od studni całość funkcjonalno- techniczną. Orzeczenie Najwyższego Sądu Administracyjnego Najwyższy Sąd Administracyjny w orzeczeniu wydanym 10.04.2014 roku stwierdził, że zwrot traktujący o obudowie ujęcia wód podziemnych traktuje zarówno o nadziemnej, jak i podziemnej części studni. Podpierał się faktem, że każda studnia powinna mieć obudowę, zarówno w części nadziemnej, jak i podziemnej. W przypadku studni kopanej obudowę poniżej poziomu stanowią betonowe kręgi, a w przypadku studni wierconej rura studzienna. Racjonalne nie wydaje się, aby wykonawca miał budować studnię w dwóch etapach. Najpierw na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę część poniżej poziomu ziemi, a następnie część nadziemną na podstawie zgłoszenia. Dlatego zgłoszenie organowi architektoniczno- budowlanemu chęci budowy studni głębinowej wydaje się wystarczające do dokonania kontroli zgodności planowanej inwestycji z przepisami. Do zgłoszenia dołącza się szkice, rysunki, pozwolenia, opinie, np. pozwolenie wodno prawne lub zatwierdzony projekt prac geologicznych dla ujęć o określonych parametrach. Na mapie zaznacza się położenie studni. Istnieją sytuacje, gdy organ administracyjny może wyrazić sprzeciw do zgłoszenia i nakazać uzyskanie pozwolenia na budowę. Dzieje się tak gdy istnieje możliwość zagrożenia mienia lub ludzi, pogorszenia stanu środowiska. Zgłoszenie budowy studni Zgłoszenie składa się w miejscowym starostwie powiatowym. Należy określić w nim parametry planowanej studni, czyli głębokość, pobór wody, rodzaj obudowy. Określa się również etapy przeprowadzenia prac budowlanych oraz rodzaj użytych materiałów, jak również termin rozpoczęcia prac. Do zgłoszenia dołącza się mapę z naniesioną lokalizacją studni oraz oświadczenie do prawa dysponowania działką, jak również inne konieczne dokumenty. Jeśli inwestor nie otrzyma sprzeciwu, może w ciągu 30 dni rozpocząć prace.
Tags